Obchodní podmínky

Obsah

 1. Úvod
 2. Kontaktní údaje
 3. Uzavření smlouvy
 4. Kupní cena a platební podmínky
 5. Doručení předmětu převodu
 6. Odstoupení od smlouvy – předmět převodu v tištěné formě
 7. Odstoupení od smlouvy – e-kniha předmětem převodu
 8. Práva z vadného plnění
 9. Reklamační řád a ostatní ustanovení
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Závěrečná ustanovení

1. ÚVOD

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy (dále jen „smlouva“), zastoupených na jedné straně: Petra Pokorná, IČO 02742969, se sídlem Lestkov 125, Radostná pod Kozákovem, 512 63, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé kupující (dále jen „kupující“) (prodávající a kupující společně jen „smluvní strany“), který nakupuje od věc označenou ve Smlouvě (dále jen „Předmět převodu“) prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na adrese eshop.detijsoutakylidi.cz , kde je rovněž umístěno jeho webové rozhraní obchodu (dále jen „e-shop“).

1.2. Tyto VOP vydává Prodávající v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), platí pro všechny smluvní vztahy dle ust. 1.1. VOP, přičemž se stávají nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi Smluvními stranami ke dni uzavření Smlouvy, určit a doplnit některé části jejího obsahu, není-li mezi Smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.

1.3. Smlouva je uzavřena v souladu s platnými a účinnými zákony České republiky. Pokud není mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, jsou VOP vyhotoveny v české a/nebo anglické jazykové verzi a Smlouvu lze uzavřít v českém a/nebo anglickém jazyce. V případě rozporů mezi oběma verzemi těchto VOP a Smlouvy má přednost česká verze.

1.4. Prodávající může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat, tím však nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z předchozího znění VOP.

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE

2.1. Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující:

Petra Pokorná
Lestkov 125, Radostná pod Kozákovem, 512 63
www.seberizenci.cz

2.2. Kupující odpovídá za správnost a úplnost údajů poskytnutých prodávajícímu a v případě jakýchkoliv změn těchto údajů je kupující povinen včas informovat prodávajícího za účelem řádného plnění všech povinností ze Smlouvy.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Kupující provádí objednávání zboží i bez předchozí registrace přímo z webového rozhraní E-shopu. Při Objednávání zboží v E-shopu je Kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, pravdivé a úplné.

3.2. Veškerá prezentace zboží umístěná v E-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3. E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím písemně jinou Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek jiných než Smlouva, jejíž podrobný obsah se řídí těmito VOP.

3.4. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě zaslání zboží mimo ČR se náklady mohou lišit v závislosti na geografickém určení doručení zboží kupujícímu, mohou tedy být dodatečně účtovány a prodávající si vyhrazuje jejich individuální výši v každém případě, kdy je zboží odesláno do zahraničí. V takovém případě bude kupující informován o nákladech na balení a dodání zboží nejpozději při potvrzení objednávky (jak je definováno níže).

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) Kupující a jeho kontaktní a dodací údaje;
b) Objednané zboží, tj. Předmět převodu (Kupující vloží Předmět převodu do elektronického nákupního košíku v E-shopu);
c) způsob úhrady kupní ceny Předmětu převodu, údaje o požadovaném způsobu dodání Předmětu převodu; a
(d) informace o nákladech na dodání Předmětu převodu

(dále jen „Objednávka“).

3.6. Kupující vloží zboží do elektronického nákupního košíku v E-shopu kliknutím na tlačítko „Do košíku“ u vybraného zboží, případně změní přednastavený počet vybraného zboží, který je standardně nastaven na „1“, tj. jedna položka. Vložení dalšího nebo jiného zboží do košíku v E-shopu je možné návratem do přehledu zboží v E-shopu a zopakováním výše uvedeného postupu.

3.7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat počet kusů a jednotlivé druhy zboží, které jsou předmětem objednávky.

3.8. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Kupujícímu elektronickou poštou přijetí Objednávky, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce (dále jen „E-mail kupujícího“).

3.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. e-mailem, písemně či telefonicky).

3.10. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena potvrzením (akceptací) obdržení objednávky zaslané kupujícímu prodávajícím elektronickou poštou na e-mail kupujícího.

3.11. Kupující odesláním Objednávky souhlasí s použitím těchto prostředků komunikace na dálku k uzavření Smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Kupní cena Předmětu převodu je sjednána mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Smlouvy a představuje kupní cenu za Předmět převodu včetně DPH (dále jen „Kupní cena“). Společně s Kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Předmětu převodu ve výši sjednané ve Smlouvě, pokud takové náklady vyplývají z povahy Předmětu převodu (tj. v případě tištěné verze Předmětu převodu) dále jen „Celková kupní cena“.

4.2. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu celkovou kupní cenu za Předmět převodu, kterou může Kupující Prodávajícímu uhradit následujícími způsoby:

a) bankovním převodem na účet prodávajícího č. 1218821033/3030  vedený u Air bank  (dále jen „účet prodávajícího“) 

b) hotově v případě osobního převzetí

4.3. Volba způsobu úhrady celkové kupní ceny je na rozhodnutí kupujícího. Prodávající je povinen před uzavřením Smlouvy informovat Kupujícího o výši Celkové kupní ceny i o jejich jednotlivých nákladových položkách.

4.4. Celková kupní cena je splatná do deseti (10) kalendářních dnů od uzavření Smlouvy.

4.5. V případě úhrady Celkové kupní ceny bezhotovostním převodem na Účet prodávajícího je kupující povinen uhradit celkovou kupní cenu společně s variabilním symbolem platby, kterým je Číslo objednávky uvedené prodávajícím v potvrzujícím e-mailu. obdržení objednávky odeslané na e-mail kupujícího, není-li prodávajícím pro platbu určen jiný variabilní symbol platby. Závazek kupujícího uhradit celkovou kupní cenu je splněn okamžikem připsání celkové částky odpovídající Celkové kupní ceně na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky, dle čl. 3.9. těchto VOP požadovat uhrazení Celkové kupní ceny před odesláním Předmětu převodu Kupujícímu. § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Prodávající může kupujícímu poskytnout slevu z kupní ceny v případě vystavení slevového kupónu prodávajícím (dále jen „kupón“). Kupující uplatňuje slevu tak, že při zadávání Objednávky v rozhraní E-shopu do pole „Kód kuponu“ vytiskne kód konkrétního kuponu a potvrdí zadání tlačítkem „Uplatnit kupon“. Po zadání kódu konkrétního Kuponu a jeho potvrzení se výše slevy z Kupní ceny promítne do Celkové kupní ceny. Podmínky použití Kuponu a uplatnění slevy a její rozsah, případně další výhody Kuponu jsou uvedeny v Kuponu a jsou pro Smluvní strany závazné. Jakékoli slevy poskytnuté z kuponů nebo z jiných důvodů nelze kombinovat ani sčítat.

4.8. Stanoví-li tak obecně závazné právní předpisy, vystaví prodávající na platby prováděné na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem DPH. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení celkové kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na e-mail kupujícího.

4.9. Předmět převodu zůstává majetkem Prodávajícího až do úplného zaplacení celkové kupní ceny kupujícím. Nebezpečí škody na věci však přechází na Kupujícího převzetím Předmětu převodu.

5. DORUČENÍ PŘEDMĚTU PŘEVODU

5.1. Prodávající zašle Kupujícímu Předmět převodu prostřednictvím přepravce na adresu sjednanou s Kupujícím ve Smlouvě, pokud je Předmět převodu ve verzi e-knihy, pak elektronicky na E-mail Kupujícího. Způsob doručení Předmětu převodu, jakož i případná volba přepravce, na které se může Celková kupní cena odvíjet, je sjednána ve Smlouvě a vychází z volby Kupujícího uvedené v Objednávce. V případě, že kupujícím zvolený způsob dodání Předmětu převodu není možný (např. z důvodu vyloučení služeb přepravce, vyšší moci nebo obtížně překonatelných překážek na straně prodávajícího), je prodávající oprávněn změnit způsob doručení Předmětu převodu; v takovém případě však celková kupní cena bude snížena o případný rozdíl v nákladech spojených s dodáním Předmětu převodu. Za včasné doručení se považuje i včasné poukázání Předmětu převodu Prodávajícím Kupujícímu.

5.2. V případě zásahu vyšší moci, nevinných závad v provozu, prodlužování dodacích lhůt ze strany subdodavatelů, nedostatku surovin, energie nebo dopravy, stávek, výluk, dopravních potíží, nařízení veřejných institucí a orgánů, jakož i všech podobných případů, se při nedodržení dodací lhůty považuje za neprodlení s dodáním Předmětu převodu ze strany Prodávajícího.

5.3. Při odeslání Předmětu převodu nenese Prodávající odpovědnost za případné škody a neodpovídá za škodu způsobenou přepravou nebo dodáním Předmětu převodu. Předmět převodu bude zabalen (přepraven) způsobem obvyklým pro jeho uchování a jeho ochranu v místě expedice Předmětu převodu k přepravě. Případná povinnost označení Předmětu převodu dle § 2091 občanského zákoníku je splněna vyplněním přepravních a dodacích listů přiložených k Předmětu převodu.

5.4. Nebezpečí škody na Předmětu převodu přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem jeho předání dopravci, a to i v případě platby Prodávajícím, v ostatních případech předáním Předmětu převodu Kupujícímu. .

5.5. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Předmět převodu doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Předmětu převodu. Převod nebo jakékoli náklady spojené s jinými způsoby doručení.

5.6. Kupující je povinen předmět převodu pečlivě prohlédnout bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy má možnost s Předmětem převodu disponovat a je povinen jej bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u Prodávajícího (zejména mechanické porušení Předmět převodu, viditelné vady Předmětu převodu, neúplné plnění apod.). Pokud Kupující převezme Předmět převodu a Prodávajícímu bez zbytečného odkladu nevytknou zjevné vady, má se za to, že Prodávající splnil povinnost dodat Předmět převodu bez vad, řádně a včas.

5.7. Nepřevezme-li Kupující Předmět převodu bez zjevného důvodu v dohodnuté době, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na marný pokus o doručení. Pokud Kupující z jakéhokoli důvodu nepřevezme Předmět převodu ani v dodatečné lhůtě stanovené Prodávajícím, bude takové jednání považováno za podstatné porušení Smlouvy a Prodávající má právo od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – PŘEDMĚT PŘEVODU V TIŠTĚNÉ FORMĚ

6.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případech porušení Smlouvy podstatným způsobem dle ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku a v případech uvedených v těchto VOP.

6.2. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud

Kupující je v prodlení s úhradou Celkové kupní ceny nebo jakékoli její části déle než třicet (30) kalendářních dnů. Na kupujícího jako dlužníka je vydán exekuční příkaz nebo kupující podá dlužnický insolvenční návrh nebo návrh na moratorium nebo příslušný soud rozhodne o úpadku kupujícího.

6.3. Kupující je jako spotřebitel oprávněn od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanský zákoník.

6.4. S výjimkou případu, kdy kupující nemůže odstoupit od smlouvy dle § 1837 občanského zákoníku, je kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne. převzetí Předmětu převodu, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je více kusů Předmětu převodu, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít standardní formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu těchto VOP a je odesílán elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Odstoupení od smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího petra@tovarys.eu.

6.5. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Předmět převodu musí být Kupujícím vrácen Prodávajícímu do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, nese Kupující náklady na vrácení Předmětu převodu Prodávajícímu.

6.6. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající všechny peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit peněžní prostředky poskytnuté kupujícím při vrácení předmětu převodu kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Předmět převodu vrátí nebo prokáže, že Předmět převodu Prodávajícímu odeslal.

6.7. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst pohledávku na náhradu škody vzniklé na Předmětu převodu proti pohledávce kupujícího na vrácení Celkové kupní ceny nebo případně přijatých peněžních prostředků v jiné výši, než byla sjednána Celková kupní cena.

6.8. V případě, že smluvní strany uzavřou Smlouvu, jejímž předmětem je dodávka spočívající zčásti v Předmětu převodu v tištěné podobě a zčásti v Předmětu převodu v digitální podobě (e-book), odstoupení od Smlouvy týkající se dílu v tištěné podobě se řídí tímto článkem 6. těchto VOP a odstoupení od Smlouvy týkající se Předmětu převodu v digitální podobě (e-kniha) článkem 7 těchto VOP.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – E-KNIHA PŘEDMĚTEM PŘEVODU

7.1. Pokud je Předmět převodu v digitální podobě (e-kniha), ztrácí Kupující v souladu s § 1837 písm. l) občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy zpřístupněním takového zboží, tj. doručením Předmětu převodu v digitální podobě (e-book) na e-mail Kupujícího, nebyl-li Předmět převodu doručen dne hmotný nosič a byl-li dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty čtrnácti (14) kalendářních dnů pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634 /1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Předmět převodu nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující převezme Předmět převodu:

a) Předmět převodu majetku má vlastnosti dohodnuté Smluvními stranami ve Smlouvě, a není-li ujednáno jinak, má stejné vlastnosti, které Prodávající nebo Výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povaha Předmětu převodu a prováděné inzerce o něm;

b) se Předmět převodu hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) Předmět převodu odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) Předmět převodu je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

e) Předmět převodu odpovídá zákonným požadavkům.

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2. těchto VOP se na Předmět převodu nepoužijí, byl-li prodán za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, nebo v důsledku opotřebení Předmětu převodu způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy předmětu převodu. povahy Předmětu převodu.

8.4. Projeví-li se vada do šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Předmět převodu byl vadný již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího buď písemně v listinné podobě nebo elektronicky na e-mail prodávajícího eshop@detijsoutakylidi.cz.

9. REKLAMAČNÍ ŘÁD A OSTATNÍ USTANOVENÍ

9.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.2. Vyřizování stížností kupujícího jako spotřebitele zajišťuje prodávající především prostřednictvím elektronické adresy petra@tovarys.eu, případně v listinné podobě na adresu uvedenou kupujícím pro vyřizování stížností. O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího způsobem zvoleným kupujícím, jinak na e-mail kupujícího.

9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https:/ /adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů online umístěnou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít k řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím ze smlouvy.

9.4. Evropské spotřebitelské centrum České republiky, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem Nařízení (EU) č. 524/2013 ze dne Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů online a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online).

9.5. Prodávající je oprávněn Předmět převodu prodat a uzavřít tak Smlouvu na základě živnostenského oprávnění. Právní kontrolu této živnosti provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.6. Kupující tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.7. Kupujícímu může být na e-mail kupujícího doručována korespondence, pokud výslovně nepožaduje jiný způsob doručování.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Prodávající bude v souvislosti s plněním dle Smlouvy zpracovávat osobní údaje Kupujícího poskytnuté Kupujícím za účelem uzavření Smlouvy či jinak v rámci vztahu založeného Smlouvou (dále jen „Osobní údaje“).

10.2. Prodávající je Správcem osobních údajů (dále jen „Správce“), kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese petra@tovarys.eu  pro zpracování osobních údajů.

10.3. Základní účel zpracování osobních údajů je vymezen předmětem Smlouvy; v souvislosti s předmětem Smlouvy má Správce i řadu povinností stanovených různými právními předpisy. Osobní údaje jsou zpracovávány také při plnění povinností podle tohoto právního předpisu.

10.4. Některé Osobní údaje budou Správcem zpracovávány za účelem nabízení dalších služeb či produktů formou přímého marketingu, což je oprávněný zájem Správce.

10.5. Po ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou bude Správce dále zpracovávat některé Osobní údaje za účelem plnění archivačních povinností. Toto zpracování Osobních údajů je tedy nezbytné pro splnění zákonných povinností, které se na Správce vztahují.

10.6. Osobní údaje budou Správcem dále zpracovávány pro účely obrany v případě sporu s Kupujícím a pro účely vymáhání pohledávky Prodávajícího vůči Kupujícímu po ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou. Jedná se o oprávněný zájem Správce.

10.7. Osobní údaje nebudou předávány dalším subjektům.

10.8. Osobní údaje budou Správcem uloženy po dobu trvání Smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou Správce uchovává Osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, a není-li tato doba stanovena, po dobu 5 let od ukončení tohoto smluvního vztahu.

10.9. Subjekty údajů (tj. fyzické osoby, kterých se Osobní údaje týkají) mají právo požadovat od Správce přístup ke svým Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda jsou jeho Osobní údaje zpracovávány či nikoli, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k jejich Osobním údajům a dalším stanoveným informacím. Dále mají právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných Osobních údajů.

10.10. V případě jednoho z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95 / 46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) a zároveň některé z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 GDPR nejsou splněny, subjekty údajů mají právo na výmaz svých Osobních údajů.

10.11. Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 GDPR, mají subjekty údajů právo na omezení zpracování jejich Osobních údajů.

10.12. V případě zpracování Osobních údajů pro účely uvedené v čl. 10.6. těchto VOP mají subjekty údajů právo vznést námitku proti zpracování jejich Osobních údajů. V takovém případě bude Správce povinen prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, jinak již Osobní údaje nebude zpracovávat.

10.13. V případě zpracování Osobních údajů za účelem uvedeným v čl. 10.4. těchto VOP mají subjekty údajů právo vznést námitku proti tomuto zpracování jejich Osobních údajů. V takovém případě již nebudou Osobní údaje Správcem pro tento účel zpracovávány.

10.14. Veškerá práva zde obsažená může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím výše uvedeného e-mailového kontaktu na Správce.

10.15. V případě, že se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno GDPR, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v zemi svého obvyklého bydliště, místě zaměstnání nebo místo údajného porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Vztah založený Smlouvou a upravený v detailech těchto VOP se řídí platným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou a upravený v detailech těchto VOP obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, řídí se i takový vztah právním řádem České republiky. Kupující jako spotřebitel tím není zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení zákona, od nichž se nelze smluvně odchýlit a která by se v případě neexistence volby práva jinak použila podle čl. 6 odst. 1 obč. Nařízení (ES) č. 1782/2003 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.2. K řešení sporů mezi Smluvními stranami jsou příslušné obecné soudy České republiky (s výjimkou ustanovení čl. 9.3. a 9.4. těchto VOP).

11.3. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.4. Smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5. Tyto VOP jsou platné a účinné od 17.7.2023.

 

Turnov, 17. července 2023

 

 

Copyright 2023 - 2024 © seberizenci-shop